Investor Stats

Username Deposit Earn Withdraw
Supriyanto $6338.86 $2665.36 $0.00
Riashihab $348557.00 $347157.00 $16200.00
lylaryleigh1 $43200.00 $38414.00 $49805.00
Ahinda0709 $16758.48 $11545.66 $0.00
AzraSijercic $17679.00 $16879.80 $24688.80
ChonoDzhambul $90480.00 $61746.00 $126326.00
BabitaBaniya $35000.00 $11000.00 $11500.00
RanjitaTashi $19000.00 $11000.00 $38000.00
GhanashyamShakya $7000.00 $7000.00 $16650.00
ParakramVenkatesan $84822.00 $84572.00 $61000.00
ChrisJohn3 $96836.98 $94195.58 $96701.56
CharviDasgupta $31000.00 $6000.00 $9000.00
Muxlisagabri $72343.16 $45648.72 $116545.28
dakshGautam2 $43407.00 $37067.50 $64869.00
AnthonyHernandez $119570.00 $93779.00 $74349.00
TrishlaPawar $26340.00 $23692.00 $63374.00
ChamroeunChann $0.00 $0.00 $10000.00
MushanNaaif $37287.00 $32077.00 $89358.00
AliceMorais $609737.00 $608770.50 $59506.50
VinicisGoncalves $111440.00 $85760.00 $125700.00
TOTAL $6003205993.86 $5992256697.79 $1360746377.33
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>